Jongerenbezoek

In het ‘winterseizoen’ tijdens het seizoen 2014-2015 zijn de jongeren van de jeugdclubs geïnformeerd over jeugdpastoraat. Dit vond plaats tijdens een bezoek van de kerkenraad aan alle vier groepen van de jeugdclub 12-16 en de jeugdclub 16+. De inbreng van de jongeren en hun leiding heeft een begin van inzicht gegeven in de manier waarop jongeren in onze gemeente het christelijke geloof ervaren en toepassen in hun persoonlijk leven.

De kerkenraad vindt het belangrijk om onze jongeren beter te leren kennen en hen te ondersteunen in hun geloof. Huisbezoek is één van de mogelijkheden daarvoor. Maar: de ervaring van ambtsdragers op  huisbezoek is, dat het moeilijk is om tijdens een huisbezoek persoonlijk met jongeren in gesprek te gaan. Dit kan te maken hebben met het aanwezig zijn van het hele gezin.

Vanaf het komende winterseizoen willen we onze jongeren uitnodigen om in d’Ekkelkaamp in gesprek te gaan met de jeugdouderling. Met de jongeren zal dan worden gesproken over school/werk, hobby’s, gezondheid, …, maar ook over het christelijke geloof. Lukt het om het christelijk geloof handen en voeten te geven? Hoe kun je elkaar daarin als jongeren/gemeente terzijde staan? Kort samengevat: Een ’huisbezoek’ voor alleen de jongeren. Niet in plaats van het gezins-huisbezoek, maar als aanvulling op dat bezoek. Op een andere avond dan het huisbezoek thuis.

Hoe pakken we dit aan?
De jongeren tussen 14 en 18 jaar - die tijdens het winterseizoen thuis huisbezoek krijgen als gezin (zie kerkblad van elke maand) - worden uitgenodigd om op maandag of dinsdag naar d’Ekkelkaamp te komen. Vanaf 19.00 tot uiterlijk 20.00 uur is er het gesprek met de jeugdouderling. De kinderen uit één gezin worden tegelijk uitgenodigd voor hetzelfde uur. Uiteraard moeten zij wel in de bedoelde leeftijdsgroep vallen (14 tot 18 jaar). Er worden geen jongeren uit verschillende  gezinnen tegelijk uitgenodigd. Als de jongeren aangeven dat zij liever alleen in gesprek willen, dan kan dat. De jongeren worden per brief uitgenodigd. Zij worden gevraagd om per mail / app / telefoon op de uitnodiging te reageren zodat duidelijk is wie er komt.  De uitnodiging komt één tot twee weken voor de gekozen datum. Voor alle duidelijkheid: De jongeren die uitgenodigd worden, krijgen een brief. Zij hoeven niet als eerste richting de jeugdouderling iets doen. Hen wordt gevraagd om te reageren op die uitnodiging.

De kerkenraad is zich er van bewust dat jeugdpastoraat in deze vorm (naast zondagsschool, jeugdclubs, catechisatie, gezins-huisbezoek) nieuw is. Daarom willen we van harte iedereen in de gemeente uitnodigen om dit initiatief te ondersteunen. Dat de start van jongerenbezoek mag bijdragen aan de christelijke opvoeding van onze jongeren en de opbouw van onze gemeente, tot Gods eer, wensen we elkaar toe. Wilt u dit initiatief ook in uw voorbede noemen?

Voor vragen of reacties graag contact opnemen met de jeugdouderling.
Dhr. H. Prins
E-mail