Vrijwillige bijdrage

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de goederen en fondsen van onze gemeente en voorziet in de dekking van de kosten van de erediensten, het onderhoud van de kerk, pastorie, d'Ekkelkaamp en andere eigendommen. Daarnaast draagt dit college onder andere zorg voor de salarissen van de predikant en andere medewerkers.

Zonder financieel medeleven van de gemeenteleden kan het college van kerkrentmeesters deze taken niet naar behoren uitvoeren. Elk jaar wordt daarom aan de gemeenteleden van 18 jaar en ouder gevraagd om naar vermogen bij te dragen in de kosten van de gemeente via een vrijwillige bijdrage.
Door een beroep te doen op ieders verantwoordelijkheid en plicht jegens de dienst des Heeren en ieder bijdraagt naar vermogen, kunnen de kerkrentmeesters aan hun financiële verplichtingen voldoen.

Richtlijn voor het vaststellen van uw vrijwillige bijdrage: 2 a 3 % van uw netto inkomen. Met netto inkomen wordt bedoeld: 12 x maandsalaris (in voorkomende gevallen van de beide echtgenoten) salaris + vakantiegeld + eventueel aanvullend inkomen.

Ter verduidelijking de volgende voorbeelden:

Netto jaarinkomen - eigen bijdrage
€ 15.000,00 - € 300,00
€ 20.000,00 - € 400,00
€ 25.000,00 - € 500,00
€ 30.000,00 - € 600,00
€ 35.000,00 - € 700,00

Er is ook de mogelijkheid van periodieke betaling, bijvoorbeeld per maand. Meerdere gemeenteleden maken hiervan gebruik.
Het bankrekeningnummer voor de vrijwillige bijdrage is NL61RABO 0349 0001 07 t.n.v. Kerkbeheer Hervormde Gemeente.