Satan in actie

Tekst:
Simon, Simon, zie de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude.
Luc. 22: 31-32a


Waar Christus is, is de satan in de buurt. Hij is er op uit om af te breken wat Christus opbouwt. Daarom is deze waarschuwing van de Here Jezus Christus aan Petrus en de overige discipelen zo op zijn plaats. De mensen rondom Jezus zijn immers het voornaamste mikpunt van de vorst der duisternis. Jezus weet, dat ook in het plechtig uur van de instelling van het Heilig Avondmaal de satan in de buurt is en zijn klauwen uitstrekt naar hen, die juist hebben aangezeten aan de dis des Verbonds. Hij weet het: de satan heeft zeer begeerd de discipelen te ziften als de tarwe.
Het beeld is ontleend aan het Oosterse leven. Als de oogst was binnengehaald werd het koren gedorst. Kaf en korrel waren dan nog vermengd. Het koren werd dan in een zeef krachtig heen en weer geschud om het kaf van het koren te scheiden. Het kaf waait weg in de wind en de goede korrel blijft over. Dat wil de satan doen met de discipelen. Hij wil ze door de komende gebeurtenissen heen en weer werpen, zo fors en zo krachtig als het koren in de zeef wordt heen en weer gesmeten. Daarbij heeft hij maar één doel alles wat goed en bruikbaar is weg te werpen en over te houden wat kwaad en verloren is. Door te ziften als de tarwe wil de satan het  kwaad laten overwinnen. Hij wil de discipelen -Avondmaalsgangers- zo heen en weer slingeren, dat ze in nood en angst hun verstand verliezen, hun houvast kwijt raken en alleen nog goed zijn voor de vlucht, verloochening, vloek en zelfmoord.
Zo wordt het werk van God beproefd. Dat gebeurt op allerlei manier. Soms met zware verzoekingen van buiten en van binnen, dan weer met de zachte fluistering van twijfel en ongeloof. Het ene ogenblik is het grote vrede in ons hart, dan kunnen we met ons geloof en met Christus alles, het volgende ogenblik gaat dat alles in de zeef en worden we heen en weer geschud op zo'n wijze, dat we vrezen moeten dat er niets meer overblijft. Dan gaat alles in het vuur: ons geloof, ons gebed, ons vertrouwen en we staan er machteloos bij. De satan is bezig. Hij heeft zeer begeerd ons te ziften als de tarwe. Hij heeft maar één doel: alles vernietigen, wat goed en waar is over te houden, de stenen en het kaf.

Maar Jezus bidt. Wat bidt Hij? Dat de satan ophoudt met ziften, met zijn verzoekingen en beproevingen? Nee, want dat moet. Het geloof moet beproefd worden. De satan werkt ook in het ziften zonder dat hij het wil in Gods lijn. Jezus bidt dat in de verzoekingen het geloof niet mag ophouden. Jezus begeert, dat in de strijd en duisternis, waar Gods kerk soms door moet, de vlam van het geloof niet gedoofd wordt.
Zo staat tegenover het begeren van de satan het begeren van Christus. Dat is de troost en de vaste grond voor de discipelen en voor allen, die op Christus hopen. Want het gebed van Christus wordt altijd verhoord. Hij heeft recht erop om dit aan Zijn Vader te vragen. Hij heeft de prijs betaald door Zijn bloed te geven als een rantsoen voor velen. Daarom bidt Christus nooit tevergeefs. Ik heb voor u gebeden, niet dat de satan ophoudt en met zijn loutering en beproeving voorbij gaat, maar Ik heb gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Als u daaraan vasthoudt, laat de satan dan maar komen, laat hij maar ziften. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust! Christus heeft gebeden voor de overtreders: dat kon Hij doen, omdat Hij voor de overtreders geleden heeft. Zo ligt de vastheid alleen in Christus. Van Hem zal het moeten komen. Van Zijn offer en voorbede. Zondaar ga tot Hem in de schuldbelijdenis en overgave. Vraagt naar Hem. Het gebed uit de nood van het hart geboren neemt Hij over en legt het neer voor God de Vader. Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot. In die hoede zijt ge wél geborgen.

Overgenomen uit Hervormd Onstwedde april 1963.
Uw scriba

Eerder verschenen meditatie

Is deze niet de Christus?

Ken Hem in al uw wegen


Een dokter met een goed bericht


Kwaad over Gods blijdschap

Als een arend

De schat in de akker

Trouwe Kerkgang

Gods Vaderlijke hand

Mij is gegeven alle macht

Het Lam van God zien

Zacheüs

Gerechtigheid uit het geloof

Leven in het licht

De wijze les van de mier

Dromen van zeven koeien

De duif met een olijfblad

De ram in de plaats van Izak

Verlangen naar varkensvoer

De sprekende ezelin

Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda

Jona in de vis

De haan kraaide

De hondjes

De mus en de zwaluw


Mijn God zal voorzien

Die mij kracht geeft

Winst en verlies

Onbezorgd leven

Werkelijk vrij

Wijs tot zaligheid

Als broeders samenwonen

 

 

Ken Hem in al uw wegen

Tekst:
Ken Hem in al uw wegen en Hij zal
uw paden recht maken. Spreuken 3 : 6.


Het eerste nummer in het nieuwe jaar. Vragen op allerlei terrein wachten in dit nieuwe jaar op ons antwoord en op onze beslissingen. Daar zijn vele beslissingen, die door ons allen genomen moeten worden. Voor de één liggen deze op het ene vlak en voor de ander weer op een ander vlak. In deze kerkbode willen we u wijzen op het woord uit het boek Spreuken. Het is een welgemeende raad, die u bij de intrede van het nieuwe jaar wordt gegeven. Een raad, die alleen tot eigen schade kan worden verwaarloosd. Aan ons Schriftwoord ging vooraf een woord meer negatief van inhoud, namelijk: Steun op uw verstand niet. Dat wil niet zeggen, dat wij ons verstand dit jaar in onze beslissingen hebben uit te schakelen, maar dat we ons verstand niet normerend gezag toekennen. Heeft God ons ons verstand als een nuttig instrument geschonken om te gebruiken, dit gebruik, dit juiste gebruik is niet gelegen in het toekennen van het beslissende woord aan ons verstand. Daarmee verliest ons verstand de functie, waartoe God het ons heeft gegeven.

Daarom is het positieve van ons Schriftwoord gelegen in het: Ken Hem in al uw wegen. Let wel op het woord uw wegen en niet Zijn wegen. Onze wegen, waarin beslissingen door ons genomen moeten worden, waarin levensgedragingen en levenshoudingen besloten zijn, dienen niet aan de norm van ons verstand, maar aan de norm van Gods Woord te zijn onderworpen. Hem kennen in al onze wegen, is onze wegen aan Hem toevertrouwen en in het licht van Zijn Woord plaatsen. In onze wegen, in onze levensomstandigheid en in onze levenspositie naar Zijn wil vragen. Houdt dit niet een erkentenis in, die ons van nature nu bepaald niet ligt? Vragen niet uit een soort beleefdheid, maar vanuit een overgave aan Hem en een vertrouwen in Hem is de gevallen mens echt niet van nature eigen. Eigen of niet eigen voor een ieder de welgemeende raad: Ken Hem in al uw wegen. Dit kennen houdt ook in luisteren niet met het oor, maar met het hart naar Zijn woord. Dit alles betekent, onze zienswijze vaak moeten prijsgeven voor datgene, dat van Godswege ons gezegd wordt. Daar is in het leven van de mens een opgeven, waardoor geen verlies maar winst wordt geboekt. Daar waar het onze wordt opgegeven door Hem in onze wegen te kennen, zijn de wegen vaak verborgen voor ons verstand, maar achteraf veel beter en veel heilzamer voor de mens. Hij zal uw paden recht maken wijst in deze richting. Recht maken niet Zijn wegen, maar onze wegen. Onze paden zijn van nature niet recht, onze paden zelfs door het scherpzinnigste verstand gekozen, voeren niet naar geluk, maar zullen leiden naar ons ongeluk. Het recht maken van onze paden ligt buiten ons vermogen. Daarom is dit woord zo heerlijk van inhoud. Het spreekt van een recht maken Gods van onze paden en onze wegen. Daarom zijn Zijn gedachten hoger dan onze gedachten, wanneer Hij Jezus Christus, de Zoon van Zijn liefde, bracht in deze zondige wereld. Niet om met ons mee te doen, niet om ons een mooi voorbeeld te zijn, maar opdat in Hem God recht maakt het levenspad van een ieder, die God leert kennen in al Zijn wegen.

Wegen zijn voor God niet te krom, levens zijn voor God niet te verloren, levens zijn voor God niet slecht, levens zijn voor God niet te onmogelijk om recht gemaakt te worden in Hem, Die is afgedaald in onze bedeling. Een nieuw jaar voor ons. Wat zal het brengen, wat zullen wij er van  maken. Het komt tot een ieder van ons: Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken.
Overgenomen uit Hervormd Onstwedde, januari 1963.       
Uw scriba.


Eerder verschenen meditatie

Een dokter met een goed bericht


Kwaad over Gods blijdschap

Als een arend

De schat in de akker

Trouwe Kerkgang

Gods Vaderlijke hand

Mij is gegeven alle macht

Het Lam van God zien

Zacheüs

Gerechtigheid uit het geloof

Leven in het licht

De wijze les van de mier

Dromen van zeven koeien

De duif met een olijfblad

De ram in de plaats van Izak

Verlangen naar varkensvoer

De sprekende ezelin

Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda

Jona in de vis

De haan kraaide

De hondjes

De mus en de zwaluw


Mijn God zal voorzien

Die mij kracht geeft

Winst en verlies

Onbezorgd leven

Werkelijk vrij

Wijs tot zaligheid

Als broeders samenwonen