Bezoek classispredikant08.11.2019

Op 17 oktober is ds. J. Hommes uit Glimmen op bezoek geweest  als classispredikant bij de kerkenraad.
Bij het rondje voorstellen vertellen de kerkenraadsleden naast naam en functie iets over de betekenis van de vraag ‘Ben ik mijn broeders hoeder’. Omzien naar elkaar, diaconaal helpen waar nood is, zending, verantwoor- delijk voor elkaar en in de eerste plaats de eigen gemeente, dat raakt aan de vraag hoe je gemeente bent, de belijdenis van Christus is de kern en wat je aan een ander doet, doe je ook aan Christus.
Ds. Hommes vraagt wat de kerkenraadsleden met name bij huisbezoeken zoal tegenkomen. Er verschuift van alles ook in de kerk. Vroeger kwam je overal binnen, nu niet meer altijd; het is soms moeilijk een goed geestelijk gesprek te voeren; kennis is afwezig of onvoldoende; de trouw zwakt af; de binding wordt losser. Dat betekent dat het zwaarder wordt voor met name ouderlingen om het bezoekwerk vorm te geven. We spreken over de diversiteit in de kerk. Dat de duidelijkheid over het belijden en de boodschap ontbreekt is funest voor de kerk, daardoor loopt het allemaal terug; mensen willen duidelijkheid; en eerlijkheid, een eerlijk antwoord en misschien ook wel een persoonlijk antwoord op geloofsvragen van elkaar; met name jongeren hebben daar behoefte aan.
Willen we van betekenis blijven zullen we wel degelijk op een open manier over geloof moeten spreken. Er is ook wel veel om dankbaar voor te zijn zoals de kerkenraad die op sterkte is al wordt het lastiger om vacatures vervuld te krijgen; en ook goede gesprekken waar je het niet meteen verwacht, bij wie wij ‘randleden’ noemen, maar soms wel heel erg bezig met geloof, met God, met Christus. En soms zijn er persoonlijke verhalen die je veel energie geven.
Het gaat om het evangelie, het getuigenis van Christus.