Nieuwsbrief 6 januari 05.01.2019

Met ingang van 1 januari j.l. zijn de volgende kerkenraadsleden periodiek aftredend:
  
Aftredend en wel herkiesbaar diaken J. Hilverts
Aftredend en niet herkiesbaar ouderling kerkrentmeester W. Veldhuis.
Door het spijtig terugtreden van dhr. H. Prins is er ook een vacature ontstaan in het ambt van ouderlingen.
   
Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld namen in te dienen van mannelijke belijdende lidmaten voor de openstaande vacatures. U kunt dit tot uiterlijk vrijdag 18 januari schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba.
Een lijst van mannelijke belijdende lidmaten is op te vragen bij de scriba.
   
Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de scriba. M 06-21522096.