Nieuwsbrief zondag 17 mei16.05.2020

Overlijden:
16 mei: Dhr. F.E. Hensens, Luringstraat 35, 9591 BB (70 jaar)
   
Mededelingen:
De Kerkenraad doet een beroep op gemeenteleden om klaar te staan voor en om te zien naar de meest kwetsbare groep: de ouderen en zieken. Door het virus en de kans op besmetting is het voor hen verstandig om thuis te blijven. Daardoor dreigt vereenzaming en sociaal isolement.
   
Helaas kunnen wij nog steeds niet samenkomen in de kerk. Dinsdag 19 mei komt het moderamen bijeen om te zien hoe dit weer op een veilige manier kan plaatsvinden.

Alle bijeenkomsten die onderaan staan vermeld zijn afgelast en ook is besloten om de deuren van d' Ekkelkaamp de komende weken te sluiten en alle activiteiten (m.u.v. begrafenissen) te schrappen.

Extra collecte: Onderhoud kerk en gebouwen
Uw gave kunt u overmaken op rekeningnummer: NL61 RABO 0349 0001 07
Graag in de omschrijving vermelden: Extra collecte.

Kopij voor het kerkblad van juni kunt u tot uiterlijk woensdag 20 mei inleveren bij de scriba, en bij voorkeur per e-mail.

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de scriba. ( 06-21522096).

Afgelaste bijeenkomsten t/m 31 mei:
    Kinderoppas
    Zondagsschool (tot 1 juni)
    Boekentafel
    Kleding inzameling en sortering (tot 1 juni)