Nieuwsbrief zondag 21 juni20.06.2020

De Kerkenraad doet een beroep op gemeenteleden om klaar te staan voor, en om te zien naar, de meest kwetsbare groep: de ouderen en zieken. Door het virus en de kans op besmetting is het voor hen verstandig om thuis te blijven. Daardoor dreigt vereenzaming en sociaal isolement.
   
Op zondag 28 juni wordt in kleine kring afscheid genomen van de oudste kinderen van de zondagsschool.
    
Kopij voor het kerkblad van juli/augustus kunt u tot uiterlijk woensdag 24 juni inleveren bij de scriba, en bij voorkeur per e-mail.
    
Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de scriba. (M 06-21522096).

Extra collecte IZB: Uw bijdrage kunt u overmaken op NL44 RABO 0349 0041 96 o.v.v. extra collecte GZB.