Nieuwsbrief zondag 28 juni27.06.2020


U kunt ook direct een collectegift doen via bijgevoegde QR-code. Hiermee komt u op een veilige website waar u uw collectebijdrage kunt geven.
Wanneer geen doel wordt aangegeven wordt de opbrengst via deze betalingswijze gelijkelijk verdeeld over diaconie, kerk en zending.

De Kerkenraad doet een beroep op gemeenteleden om klaar te staan voor, en om te zien naar, de meest kwetsbare groep: de ouderen en zieken. Door het virus en de kans op besmetting is het voor hen verstandig om thuis te blijven. Daardoor dreigt vereenzaming en sociaal isolement.

Vanochtend wordt in kleine kring afscheid genomen van de oudste kinderen van de zondagsschool.

Beroepingswerk
De kerkenraad is dankbaar dat ze u mag meedelen dat zij in haar vergadering van afgelopen woensdag unaniem heeft besloten een beroep uit te brengen op dominee J.M. Molenaar uit Ede. Het beroep zal op D.V zaterdag 15 augustus ingaan. Dit ligt voor ons gevoel nog wel ver weg, maar is in onderling overleg zo besloten. Er lopen nu nog twee beroepen op ds. Molenaar en vanaf half juli heeft hij vakantie. Ds. Molenaar wil dit beroep echter serieus kunnen overwegen en daarom is deze keuze zo gemaakt.
Stemgerechtigde leden van de gemeente hebben de gelegenheid om wettige bezwaren in te dienen tegen de procedure die bij het beroepingsproces is gevolgd. Dit kan schriftelijk, ondertekend en met opgaaf van redenen tot uiterlijk vrijdag 3 juli aanstaande ingediend worden bij de scriba.
De kerkenraad vraagt u het beroepingswerk blijvend mee te nemen in uw gebed.

Openluchtdienst

Zaterdag 4 juli wordt er om 19.00 uur een openluchtdienst gehouden op het parkeerterrein van de Hervormde kerk. Hierbij zal voorgaan evangelist Bert Noteboom, de muzikale begeleiding wordt verzorgd door o.a. Lieneke van Eijkelenburg. Er zijn voldoende stoelen beschikbaar, bij aankomst krijgt u een plaats toegewezen.
Om deze openluchtdienst mogelijk te maken vragen we u de volgende regels te hanteren:
    - Houdt anderhalve meter afstand van elkaar. (m.u.v. uw eigen gezin)
    - Kom (indien mogelijk) lopend of op de fiets.
    - Komt u wel met de auto, graag elders parkeren, want er is geen parkeergelegenheid bij de kerk.   
    - Volg de instructies van de begeleiders op.
    - Blijf thuis bij klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, koorts.
    - Wanneer de ruimte voor de openluchtdienst vol is kunt u helaas niet meer aansluiten bij de openluchtdienst. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Bent u niet in de gelegenheid deze openluchtdienst bij te wonen, dan kunt u dit ook volgen op kerk-TV.

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de scriba. (M06-21522096).