Nieuwsbrief zondag 9 juni08.06.2019

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de scriba. (M 06-21522096.)
   
    Liederen uit Weerklank voor 2e Pinksterdag:
    Lied 195
    Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
    Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
    Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
    Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.
    Lied 206: 3
    Bewaar ons, dat w’ U nooit bedroeven,
    blijf bij ons, U die ieder kent.
    U weet en schenkt wat wij behoeven,
    U, die de ware Trooster bent.
    U maakt ons vrolijk, moedig, heilig,
    en sterkt ons in de bangste nood:
    als U ons leidt, dan zijn wij veilig
    en overwinnen wij de dood!

Psalm 98: 1 en 3
1. Zing een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
       
3. Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.