Verslag gemeenteavond 201810.01.2019

Op 29 november j.l. is de jaarlijkse gemeenteavond gehouden. Ds. de Leeuw heet een ieder van harte welkom en in het bijzonder Evelien Vrolijk uit Haule.

De avond wordt geopend met gebed en uit de Bijbel lezen wij 1 Petrus 5: 5-11, volgt een korte uitleg van dit Schriftgedeelte en zingen we ps. 56: 4
Hierna krijgt diaken J. Wolfs het woord om een toelichting te geven op de taken van de diaconie en de begroting van het college van diakenen van 2019 te presenteren. Verder wordt gemeld dat men bezig is voor het digitaal versturen van  het kerkblad en dat er nog geen betaalverzoeken en acceptgirokaarten zijn verstuurt en dat dat uit kostenoverweging ook niet meer zal gebeuren. Zijn er gemeenteleden die er toch prijs op stellen om via een acceptgirokaart betalen, dan kunnen zij contact opnemen met dhr. R. Oosterveld.

Na deze uiteenzetting krijgt ouderling/kerkrentmeester A. de Vries het woord. Hij geeft aan dat de dankdagcollecte € 5310,00 heeft opgebracht en licht een aantal actuele onderwerpen toe. Het dak van d' Ekkelkaamp vertoont lekkage en daarvoor zijn offertes aangevraagd. Ook in het kerkgebouw moeten werkzaamheden verricht worden en hiervoor is ook een offerte aangevraagd.  Voor de vrijwillige bijdrage 2019 wordt dezelfde procedure gevolgd als in voorafgaande jaren.
Ds. de Leeuw doet hierna nog een klein verlag over de voortgang van ds. Viergever.

Na de pauze wordt Evelien Vrolijk (consulent van Kerk in Actie) uitgenodigd om haar presentatie voor te dragen. Kerk in Actie is de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland. Kerk in Actie steunt wereldwijd het werk van honderden kerken en organisaties. Samen bieden zij hoop en laten zij mensen tot hun recht komen. Ongeacht hun geloof, politieke overtuiging, sekse of nationaliteit. Gelijkwaardigheid, wederkerigheid en partnerschap zijn belangrijke waarden. Zij verbinden wereldwijd gemeentes, organisaties en mensen die willen delen wat hun gegeven is. Dit doen ze door verhalen van mensen te delen en ervoor te zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Zij delen wat mensen willen én kunnen bijdragen. Ze moedigen iedereen aan te delen wat hun gegeven is. Zij ondersteunen wereldwijd gemeentes en mensen die werken aan tekenen van hoop. Diaconieën en ZWO-commissies komen bij hen voor advies, inspiratie en materialen voor hun eigen gemeente. Partnerorganisaties geven bij hun aan waarvoor zij steun nodig hebben. Zij geven hun steun door betrokkenheid, personele inzet en financiële steun.

Hierna volgt de rondvraag en komen de volgende vragen naar voren:
•De nieuwjaarsvisite in januari 2019 zal helaas niet plaats vinden, maar het moet niet in een slop raken.
•Voorgestel om de afkondigingen voorafgaande aan de diensten af te schaffen. Wat moet er wel en wat moet er niet gezegd worden. Op de nieuwsbrief staat al het e.e.a. vermeld en alles staat ook in het kerkblad. Na het luiden van de klok komen de kr-leden dan binnen en wordt de voorzang gezongen. Tegen reactie vanuit de zaal is dat de afkondigingen ook voor de luisteraars zijn die niet in de kerk (kunnen) komen en randkerkelijken.
•Is er een plateau te maken die voor de drempel gelegd kan worden zodat tijdens een rouwdienst de kist ordelijk de kerk ingereden kan worden. Antwoord: Deze is aanwezig, staat in het portaal, maar wordt gezien als onpraktisch omdat dan de deur niet meer dicht kan en het verwijderen geeft een hinderlijk geluid.
•Het startweekend wordt soms op vrijdag gezamenlijk gedaan en zaterdags wordt individueel gevuld. Is het iets om zondagsochtends de startdienst te houden met een gezamenlijke thema voor de drie kerken in ons dorp?
•Bij de doop van kinderen staan alleen maar de zondagsschoolkinderen vooraan, de andere kinderen blijven dan zitten.
Antwoord: de predikant doet een uitnodiging aan alle kinderen tot 12 jaar om naar voren te komen.
•Hoe vaak worden de busjes voor de  kerktelefoon geledigd?
Antwoord: Dit gebeurt in principe één keer per jaar.
•Bij een trouwdienst wordt de trouwbijbel in de dienst gegeven, de doopouders ontvangen van de kerkenraad in de consistorie na afloop van de dienst een kinderbijbel of ander boekje. Is het niet mogelijk om dit ook in de dienst te doen na het dopen?
•Schriftelijk wordt de vraag gesteld of er iets te zeggen valt over de eventuele termijn van losmaking.
Antwoord: Dit is afhankelijk van de procedure, maar naar verwachting zal dit een maand of vier tijd vergen.

Dankbaarheid wordt ook gemeld omdat de preekvoorziener tot nu toe haast iedere dienst heeft kunnen vullen met een predikant of kandidaat i.v.m. de ziekte van ds. Viergever.

De kerkenraad zal de gestelde vragen voor zover nog nodig behandelen. Tot slot zingen we ps. 138: 2 en 4 waarna ds. de Leeuw deze avond afsluit met dankgebed.